Miasto nad  Wieprzem, założone w 1476 roku przez kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna. Od czasów jagiellońskich do XIX w. wielki ośrodek targowy, pozostałością tych tradycji są zachowane trzy rynki. Na północnym brzegu Wieprza, w dzielnicy Podzamcze można zobaczyć pozostałości zamku z XV-XVI w. oraz zespół dworsko-parkowy z XIX w. W mieście znajduje się renesansowo-barokowy kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny z XVI-XVIII w. z zespołem starych obiektów: mansjonarią, plebanią i dzwonnicą. Zachowała się również barokowa synagoga z XVII w., z bimą i aron ha-kodeszem, zdobionym późnorenesansową sztukaterią (obecnie siedziba muzeum z unikatową kolekcją judaików).

Kościół pw. św. Marii Magdaleny. Kościół został wzniesiony w latach 1618–1631, przy udziale znanego architekta Jana Wolffa. Fundatorem świątyni był ówczesny właściciel miasta podkomorzy lubelski Adam Noskowski. Budowla reprezentuje typ renesansu lubelskiego. Jest to kościół jednonawowy, z węższym od nawy zakończonym półkoliście prezbiterium. Do nawy przylegają dwie symetryczne kaplice zaprojektowane na planie kwadratu i zwieńczone kopułą z latarnią. Ich sklepienia pokryto dekoracją sztukateryjną, której fragmenty zachowały się do dzisiaj. Trójkątny szczyt z dwiema bocznymi wieżyczkami jest efektem późniejszej przebudowy. We wnętrzu kościoła znajduje się pięć barokowych ołtarzy. Ambona i chrzcielnica pochodzą z XVIII w. Na uwagę zasługuje tablica konsekracyjna wykonana z czarnego marmuru z 1. poł. XVII w. Do zespołu kościelnego należą także dzwonnica (przełom XVIII i XIX w.), mansjonaria (1. poł. XVII w.) oraz drewniana plebania (poł. XIX w.).