Już w XV w. tereny Jakubowic Konińskich należały do bogatych lubelskich ziemian. Konińscy wystawili tu dwór obronny o cechach gotycko-renesansowych, który pełni dziś funkcję szykownego pensjonatu-zajazdu. Uroczo położona, podlubelska miejscowość zajmuje część stromych zboczy doliny rzeki Ciemięgi. Zwracając uwagę na płynący równoleżnikowo ciek, może zrodzić się pewien dysonans, że tak wąska, meandrująca rzeczka wykorzystuje głęboką na ponad 20 metrów dolinę, której zbocza rozcinają liczne wąwozy i parowy. Podatność skał lessowych na procesy erozji wodnej utworzyła obszar o wysokich walorach krajobrazowych, na którym w 1990 roku powołano Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”. Unikalne walory florystyczne prezentują tu zbiorowiska charakterystyczne dla torfowisk niskich, gatunki flory stepowej oraz niewielkie nagromadzenia roślin górskich i podgórskich.