Parki Krajobrazowe

-

utworzony w 1983 r. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do najcenniejszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe charakteryzujące się ogromnym bogactwem flory i fauny. ...

-

utworzony w 1979 roku Celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych objęto szczególną ochroną tworząc rezerwaty „Krowia Wyspa”, „Skarpa Dobrska”, „Łęg na Kępie”. ...

-

utworzony w 1990 r. Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Położone na północ od Lublina Lasy Kozłowieckie są dużym kompleksem leśnym, cennym ze względu na duże zróżnicowanie drzewostanu i fragmenty o składzie zbliżonym do naturalnego. Wśród flory na szczególną uwagę zasługują gatunki chronione np. wawrzynek wilcze łyko, lilia złoto głów czy podkolan biały. ...

-

utworzony w 1990 roku Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego północno-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły pomiędzy Józefowem a Piotrawinem. Obszar ten cechuje niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, którą tworzą strome krawędzie doliny Wisły oraz liczne wąwozy lessowe. W krajobrazie parku dominują sady i plantacje owocowe. Lasy ze starodrzewem zbliżonym do naturalnego obejmują ok. 40 % powierzchni parku ...

-

utworzony w 1983 roku Park stanowi część otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Położony jest na terenie gmin Urszulin i Stary Brus w powiecie włodawskim oraz Sosnowica w powiecie parczewskim. Krajobraz charakteryzuje mozaika pól, łąk i lasów wraz z dużym udziałem terenów podmokłych. Ważnymi elementami parku są zbiornik Wytycki oraz kompleks stawów w Starym Brusie. Przez park przepływają rzeki Włodawka, Piwonia i Bobryk. Świat zwierząt jest bogato reprezentowany przez ptaki. Na uwagę zasługuje: żuraw, gęgawa, perkoz rdzawo szyi, zausznik i łabędź niemy. ...

-

utworzony w 1983 roku Położony jest w powiecie włodawskim, na terenie gmin: Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska. Cechą charakterystyczną tego terenu są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska. Wśród interesujących roślin, należy wymienić gatunki borealne, reprezentowane przez wierzbę lapońską i borówko listną czy brzozę niską. Osobliwością parku jest jednak żółw błotny – gatunek zagrożony w skali Europy mający tu stanowiska lęgowe. ...

-

utworzony w 1983 roku Park zlokalizowany jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów. Dominują tutaj obszary płaskie, z rzadka urozmaicone pagórami o niewielkiej wysokości względnej. Najbardziej czytelną formą rzeźby jest rozległa dolina Bugu, osiągająca największą szerokość w północnej części parku. Rzeka ma charakter naturalny, tworzy liczne zakola. Jest to typowy park leśny z dominacją gatunkową sosny.  ...

-

utworzony w 1990 roku Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem urozmaiconej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej oraz cennych fragmentów ocalałych powierzchni dawnych puszcz pokrywających znaczną część Wyżyny Lubelskiej. Szczególnie cenne kompleksy leśne objęto ochroną tworząc rezerwaty „Chmiel”, „Olszanka” i „Las Królewski”. ...

-

utworzony w 1990 roku Park utworzono w celu ochrony zachowanej w naturalnym stanie doliny rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i starorzeczami oraz liczne położone w jej obrębie rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska. ...

-

utworzony w 1990 roku Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie” został utworzony w celu zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych. Od wschodu sąsiaduje z Poleskim Parkiem Narodowym i jego otuliną. Na zbiorowiskach torfowiskowych występują rzadkie gatunki roślin: brzoza niska, wierzba lapońska czy storczyk szerokolistny. Na szczególną uwagę wśród fauny zasługuje występujący tutaj żółw błotny. ...