Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »

Rozumiem

Kiedy planujesz nas odwiedzić ?

Od Do

Ochrona przyrody

Chełmski Park Krajobrazowy

pow. 14 350 h; powstał w 1983 r.

Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do najcenniejszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe charakteryzujące się ogromnym bogactwem flory i fauny.

Interesującym obiektem jest kamienna wieża w Stołpiu, datowana na X-XI wiek. Jest to najstarsza budowla na wschód od Wisły.

Więcej informacji…

Kazimierski Park Krajobrazowy

powierzchnia 14 961 ha; utworzony w 1979 roku

Celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych objęto szczególną ochroną tworząc rezerwaty „Krowia Wyspa”, „Skarpa Dobrska”, „Łęg na Kępie”.

W centrum Kazimierskiego PK, nad Wisłą, znajduje się malownicze miasteczko Kazimierz Dolny, uznane w całości z otaczającym krajobrazem jako zespół zabytkowy.

Więcej informacji…

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

pow. 6 121 ha; utworzony w 1990 r.

Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Położone na północ od Lublina Lasy Kozłowieckie są dużym kompleksem leśnym, cennym ze względu na duże zróżnicowanie drzewostanu i fragmenty o składzie zbliżonym do naturalnego. Wśród flory na szczególną uwagę zasługują gatunki chronione np. wawrzynek wilcze łyko, lilia złoto głów czy podkolan biały.

Interesującymi przedstawicielami fauny są Daniele, sprowadzone na teren parku w 1962 r. Gatunek ten trafił do Polski z Azji Mniejszej jako zwierzyna łowna.
W otulinie parku znajduje się wspaniały późnobarokowy zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce.

Więcej informacji…

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

powierzchnia 9390 ha; utworzony w 1988 roku

Park położony jest na obszarze najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, przekraczających 350 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Wapielnia koło Ulowa – 385m n.p.m. Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy, z przewagą sosny. Występują tu również bory jodłowe, buczyna karpacka, olsy, a także cenne torfowiska i roślinność kserotermiczna. Najcenniejsze zbiorowiska leśne objęto ochroną w ramach rezerwatów „Św. Roch” oraz „Zarośle”.

Najcenniejsze zabytki na terenie parku znajdują się w Krasnobrodzie i jego okolicy. Należą do nich pałac Leszczyńskich, barokowy kościół z kalwarią Krasnobrodzką, Klasztor Dominikanów – siedziba muzeum parafialnego czy zbudowana w stylu zakopiańskim Kaplica św. Rocha.

Więcej informacji…

Krzczonowski Park Krajobrazowy

powierzchnia 12 421 ha; utworzony w 1990 roku

Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem urozmaiconej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej oraz cennych fragmentów ocalałych powierzchni dawnych puszcz pokrywających znaczną część Wyżyny Lubelskiej. Szczególnie cenne kompleksy leśne objęto ochroną tworząc rezerwaty „Chmiel”, „Olszanka” i „Las Królewski”.

Więcej informacji…

Nadwieprzański Park Krajobrazowy

powierzchnia 6 262 ha; utworzony w 1990 roku

Nadwieprzański PK utworzono w celu ochrony zachowanej w naturalnym stanie doliny rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i starorzeczami oraz liczne położone w jej obrębie rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska.

Na obszarze parku i najbliższych okolicach znajduje się wiele cennych zabytków m.in. renesansowa synagoga w Łęcznej czy  malowniczo położone ruiny zespołu zamkowo-dworskiego w Zawieprzycach.

Więcej informacji…

Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie"

powierzchnia 39150 ha; utworzony w 1984 roku

Został utworzony w celu zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej, ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do wschodniej granicy Państwa. W lasach dominuje sosna domieszką kompleksów jodłowych. Wśród nich zachowały się fragmenty lasu o charakterze puszczy.

W pobliżu wsi Szklarnia utworzono ostoję konika biłgorajskiego – potomka tarpanów. Pamiątką po tragicznych latach wojen są liczne pomniki i groby wojenne w miejscach toczonych bitew. Największa z nich miała miejsce na Porytowym Wzgórzu (14 czerwca 1944 r.), gdzie starły się wojska niemieckie z polskimi i radzieckimi oddziałami partyzanckimi.

Więcej informacji…

Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"

powierzchnia; utworzony w 1994 roku

Obejmuje fragment doliny dolnego Bugu od Terespola do rzeki Tocznej oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna szerokość części wschodniej, położonej w woj. lubelskim wynosi 3-5 km. Najbardziej cennymi pod względem przyrodniczym zbiorowiskami są nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe. Szczególnie cenne jest występowanie storczyka kukuczki kapturkowatej - gatunku posiadającego w Polsce tylko kilkanaście stanowisk, zaliczanego do zagrożonych wyginięciem.

Uroku dodają pięknie wpisane są w krajobraz wsi podlaskiej dawne pounickie cerkwie w Krzyczewie i Bublu Starym czy malowniczo położona osada Janów Podlaski z ruinami zamku biskupów łuckich i Stadniną Koni Arabskich w pobliskiej Wygodzie.

Znacząca cześć Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" została włączona do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Więcej informacji…

Park Krajobrazowy "Pojezierze Łęczyńskie"

powierzchnia 11 816 ha; utworzony w 1990 roku

Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie” został utworzony w celu zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych. Od wschodu sąsiaduje z Poleskim Parkiem Narodowym i jego otuliną.  Na zbiorowiskach torfowiskowych występują rzadkie gatunki roślin: brzoza niska, wierzba lapońska czy storczyk szerokolistny. Na szczególną uwagę wśród fauny zasługuje występujący tutaj żółw błotny.

Więcej informacji...

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

powierzchnia 28980 ha; utworzony w 1988 roku

Położony jest na terenie Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Reprezentuje nizinny typ krajobrazu. Rzeźbę terenu kształtują niewysokie wzniesienia do 320 m n.p.m., równiny, wydmy, liczne bagna i torfowiska. Dominującym elementem są lasy, stanowią ok. 85% powierzchni. Osobliwością geologiczną parku są progi tektoniczne wyraźnie widoczne jako malownicze niewielkie wodospady na rzekach Tanew i Sopot. Można je podziwiać w rezerwatach krajobrazowych "Czartowe Pole" i "Nad Tanwią". W czystych potokach parku żyją pstrągi potokowe oraz lipienie. Wśród przedstawicieli fauny na szczególną uwagę zasługują coraz częściej obserwowane wilki i rysie.

Więcej informacji...

Poleski Park Krajobrazowy

powierzchnia 5 113 ha; utworzony w 1983 roku

Park stanowi część otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Położony jest na terenie gmin Urszulin i Stary Brus w powiecie włodawskim oraz Sosnowica w powiecie parczewskim.  Krajobraz charakteryzuje mozaika pól, łąk i lasów wraz z dużym udziałem terenów podmokłych. Ważnymi elementami parku są zbiornik Wytycki oraz kompleks stawów w Starym Brusie. Przez park przepływają rzeki Włodawka, Piwonia i Bobryk. Świat zwierząt jest bogato reprezentowany przez ptaki. Na uwagę zasługuje: żuraw, gęgawa, perkoz rdzawo szyi, zausznik i łabędź niemy.

Więcej informacji…

POLESKI PARK NARODOWY

Poleski Park Narodowy został utworzony w 1990 roku w celu ochrony unikalnych ekosystemów wodno-torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, położonego w zachodniej części Polesia. Powierzchnia parku wynosi niespełna 10000 ha, mimo to jego obszar charakteryzuje się niezwykłym bogactwem i różnorodnością przyrody.

Tym co wyróżnia Poleski PN spośród innych parków narodowych w Polsce są rozległe torfowiska przejściowe (nazywane tu także spleją) tworzące się wokół zarastających jezior. Nagromadzenie rzadkich gatunków flory sprawia, że park jest osobliwością w skali kontynentu. Wśród występujących tu ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych aż 170 to gatunki rzadkie. Należą do nich relikty epoki lodowcowej takie jak rosiczka długolistna, kosaciec syberyjski czy karłowate sosny, wierzby i brzozy, stanowiące namiastkę europejskiej tundry i lasotundry. Spotkamy tu również relikty atlantyckie, a także rośliny stepowe i górskie. Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie parku występuje aż 8 gatunków roślin mięsożernych. Równie interesujący jest świat zwierząt. Poleski PN oraz pobliskie Lasy Sobiborskie stanowią największą ostoję żółwia błotnego w Polsce. Tereny parku to także świetne miejsce dla ornitologów. Stwierdzono tu występowanie aż 194 gatunków ptaków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje żuraw, największy ptak w Polsce, będący symbolem Poleskiego PN. Prawdziwym rarytasem ornitologicznym jest jednak wodniczka – gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej. Podglądanie ptaków ułatwiają turystom wieże widokowe i schrony obserwacyjne. Największym występującym tu zwierzęciem jest łoś, którego zagęszczenie na terenie parku jest najwyższym w Polsce.

Poleski Park Narodowy to także wyjątkowa spuścizna kulturowa w postaci starych, drewnianych chałup, plecionych płotów, żurawi przy studniach czy drewnianych budynków sakralnych. Warto odwiedzić Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Załuczu Starym, prezentujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Polesia Zachodniego.

Więcej informacji…

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

powierzchnia 20300 ha (w granicach woj. lubelskiego 4139 ha); utworzony w 1989 roku

Skrywa największe w kraju skupisko bezcennych, skamieniałych drzew sprzed 18 milionów lat, wyróżniające tą krainę na tle Polski i Europy. Charakterystycznym zbiorowiskiem jest tu buczyna karpacka. Zespół ten wykształcony w typowej formie występuje na dużych powierzchniach m.in. w okolicach Hrebennego. Jednym z najciekawszych zachowanych zabytków jest drewniana cerkiew w Hrebennem. Godne uwagi są także liczne radzieckie bunkry i umocnienia z czasów II wojny światowej, nazywane „Linią Mołotowa.

Więcej informacji...

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Utworzony został w 1974 roku i jest najstarszym tego typu obszarem chronionym w Regionie Lubelskim. Początki ochrony na tym terenie sięgają końca XVI wieku, kiedy to kanclerz Jan Zamoyski utworzył w ramach Ordynacji Zamoyskiej rezerwat o nazwie „Zwierzyniec”. Trzymano tu jelenie, dziki, wilki, rysie, żbiki i tarpany. Dziś symbolem Parku jest potomek tarpana – konik polski, którego ostoja znajduje się na jego terenie. 92% powierzchni Parku zajmują lasy. Do najcenniejszych zespołów leśnych należą bór jodłowy i buczyna karpacka.

Swoją unikalność Roztocze, a więc i Park, zawdzięcza licznym procesom jakie zachodziły tutaj na przestrzeni dziejów. To właśnie one odcisnęły swoje piętno na organizmach zasiedlających ten teren. Specyficzny klimat Roztocza, przeplatanie się ciepłych i zimnych mas powietrza, zadecydowały o charakterze wykształconej tu szaty roślinnej. Ona z kolei stworzyła odpowiednie siedlisko dające ogromne możliwości rozwojowe dla różnych grup systematycznych zwierząt.Flora Parku jest bogata i różnorodna. Spośród 750 gatunków roślin około 100 to rośliny rzadkie a 40 jest objętych ochroną prawną (m.in. czosnek niedźwiedzi, zawilec wielkokwiatowy, rosiczki, storczyki). Równie bogata jest fauna. Występują tu wszystkie typowe zwierzęta leśne – jeleń, dzik, lis, ryś, borsuk, kuna, a nad wodami bóbr i wydra. Okresowo można spotkać łosia. Spośród ok. 200 gatunków ptaków większość regularnie gnieździ się na terenie Parku – m.in. orlik krzykliwy, trzmielojad, dzięcioł białogrzbiety.

Będąc w Parku należy się udać do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, aby zobaczyć wystawy przyrodnicze i artystyczne, wycieczki z przewodnikiem, projekcje filmów przyrodniczych oraz zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji…

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

powierzchnia 35 488 ha ; utworzony w 1995 roku

Park został utworzony celem ochrony jednego z najciekawszych pod względem krajobrazowym mezoregionów wschodniej Polski - Działów Grabowieckich. Obszar Parku cechuje falisto-pagórkowata rzeźba terenu. Najwyższe wzgórza sięgają wysokości ponad 311 metrów n.p.m. i osiągają ok. 100 m wysokości względnej. Pasma wzgórz są rozdzielone szerokimi dolinami Wieprza, Wolicy i Wojsławki. Występuje tu wiele rzadkich roślin stepowych i ciepłolubnych umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin m.in. wiśnia karłowata, róża francuska czy kosaciec bezlistny.

Więcej informacji...

Sobiborski Park Krajobrazowy

powierzchnia 11 166 ha; utworzony w 1983 roku

Położony jest w powiecie włodawskim, na terenie gmin: Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska. Cechą charakterystyczną tego terenu są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska. Wśród interesujących roślin, należy wymienić gatunki borealne, reprezentowane przez wierzbę lapońską i borówko listną czy brzozę niską. Osobliwością parku jest jednak żółw błotny – gatunek zagrożony w skali Europy mający tu stanowiska lęgowe.

Więcej informacji…

Strzelecki Park Krajobrazowy

powierzchnia 12 026 ha; utworzony w 1983 roku

Jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów. Dominują tutaj obszary płaskie, z rzadka urozmaicone pagórami o niewielkiej wysokości względnej. Najbardziej czytelną formą rzeźby jest rozległa dolina Bugu, osiągająca największą szerokość w północnej części parku. Rzeka ma charakter naturalny, tworzy liczne zakola. Jest to typowy park leśny z dominacją gatunkową sosny. 

Strzelecki Park Krajobrazowy to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi lęgowych muchołówki białoszyjej. Spośród ptaków na uwagę zasługują m.in. dzięcioł czarny, muchołówka mała czy bocian czarny.

Więcej informacji…

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

powierzchnia 20 209 ha; utworzony w 1991 roku

Obejmuje wyjątkowo malowniczy fragment Roztocza Zachodniego. Na terenie parku występuje gęsta sieć wąwozów. Najpiękniejsze z nich znajdują się pomiędzy Szczebrzeszynem a Wywłoczką w uroczysku "Piekiełko". Wśród lasów przeważa buczyna karpacka i bór jodłowy. Najcenniejszy kompleks leśny o nazwie ,,Las Cetnar" znajduje się w okolicach wsi Kawęczynek.

W Szczebrzeszynie – jedynym mieście na terenie parku – zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, ruiny zamku z XVI wieku oraz grupa cennych XVI-wiecznych obiektów sakralnych. Godne uwagi jest także sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy.

Więcej informacji…

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

powierzchnia 4989 ha; utworzony w 1990 roku

Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego północno-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły pomiędzy Józefowem a Piotrawinem. Obszar ten cechuje niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, którą tworzą strome krawędzie doliny Wisły oraz liczne wąwozy lessowe. W krajobrazie parku dominują sady i plantacje owocowe. Lasy ze starodrzewem zbliżonym do naturalnego obejmują ok. 40 % powierzchni parku.

Do najcenniejszych zabytków architektury należą gotycki kościół w Piotrawinie z XV w.  czy barokowy kościół i klasztor bernardynów w Józefowie z XVIII w.

Więcej informacji…